คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

55

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

81

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017


Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย สมหมาย หอมสวาท

ฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนากายภาพ

E-Mail: fvetsmh@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8751-9

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fvetpnt@ku.ac.th

Tel.: 034-351901-3ต่อ 4201

นาย ภูดิท มณีสาย, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fvetpdm@ku.ac.th

Tel.:

ดร. คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

E-Mail: fvetkot@ku.ac.th

Tel.: 0-3435-1901-3

ดร. ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fvettnp@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2265

ดร. ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัย

E-Mail: fvetnst@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7537 ต่อ 6504

ดร. กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fvetkat@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7537Resource

นักวิจัยทั้งหมด 204 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 22 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน, อาจารย์ 61 คน, นายสัตวแพทย์ 26 คน, นักวิทยาศาสตร์ 36 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ)
  • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 411 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 373 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 49 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 294 โครงการ)
  • ทุนนอก 268 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 229 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 172 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 1918 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1085 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 833 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 817 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 712 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 13 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 79 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 173 รางวัล (เกียรติบัตร 38 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 79 รางวัล, ประชุมวิชาการ 56 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)