คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018


Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

E-Mail: fvetnar@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2264 ต่อ 1401

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fvetpnt@ku.ac.th

Tel.: 034-351901-3ต่อ 4201

ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetpap@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2264 ต่อ 1402

ดร. ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fvettnp@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2265

นาย เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fvetkata@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3Resource

นักวิจัยทั้งหมด 202 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 19 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 คน, อาจารย์ 62 คน, นายสัตวแพทย์ 25 คน, นักวิทยาศาสตร์ 36 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 120 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 96 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 75 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 440 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 398 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 51 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 310 โครงการ)
 • ทุนนอก 293 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 245 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 192 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2066 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1187 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 879 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 849 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 744 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 13 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 79 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 181 รางวัล (เกียรติบัตร 40 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 83 รางวัล, ประชุมวิชาการ 58 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)