คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

63

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

80

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017


Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

E-Mail: fvetnar@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2264 ต่อ 1401

ดร. พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: fvetpnt@ku.ac.th

Tel.: 034-351901-3ต่อ 4201

ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetpap@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2264 ต่อ 1402

ดร. ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fvettnp@ku.ac.th

Tel.: 0-3428-2265

นาย เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fvetkata@ku.ac.th

Tel.: 034-351-901-3Resource

นักวิจัยทั้งหมด 203 คน (ศาสตราจารย์ 4 คน, รองศาสตราจารย์ 21 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน, อาจารย์ 62 คน, นายสัตวแพทย์ 25 คน, นักวิทยาศาสตร์ 36 คน, นักวิชาการสัตวบาล 3 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, บรรณารักษ์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 122 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 105 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 73 โครงการ)
  • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 414 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 374 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 49 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 295 โครงการ)
  • ทุนนอก 270 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 231 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 172 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 1933 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1094 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 839 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 826 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 721 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 13 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 79 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 177 รางวัล (เกียรติบัตร 38 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 81 รางวัล, ประชุมวิชาการ 58 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)