ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

actinomyceteactinomycetesagriculturealkaline proteaseanamorphic yeastAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriaBacterial diversityBacteriocinbiocontrolBiodegradationBiodieselbiodiversitycell immobilizationCellulaseDHADiversityDye decolorizationecologyEthanol productionFluoreneFungigene expressionhepatitis B virushepatocellular carcinomaHydrogenhydrogen productionimmobilizationIndole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaL-asparaginaseLigninolytic enzymeLignocellulolytic FungilipidLipid productionListeria monocytogenesMangroveMangrove ForestMicroalgaemicroorganismsMushroomnew speciesNew yeast speciesnitrificationnitrifying bacteriaoleaginous yeastoptimizationoral lichen planusPhenanthrenePhotosynthetic bacteriaPhototrophic BacteriaPhylloplanePhysiologyplant growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletpolymorphismsPulp mill effluentriceSalmonellaSNPsqualenestarchtermitethermotolerantthermotolerant yeastyeastการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์เชื้อราทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งแป้งมันสำปะหลังยีสต์ราโรคพืชไวรัสตับอักเสบบีสภาวะที่เหมาะสมสารส่งเสริมการเจริญพืชสาหร่ายขนาดเล็กออกซินออโตฟาจีอาหารสัตว์เอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, อาจารย์

E-Mail: fscicsd@ku.ac.th Tel.02-5625555 ต่อ 4010

Avata

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

E-Mail: fscisssp@ku.ac.th Tel.02-562-5555 ต่อ 4020


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 10 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 96 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 252 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 217 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)
  • ทุนนอก 159 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 133 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 645 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 326 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 319 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 375 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 308 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 69 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 35 รางวัล, ประชุมวิชาการ 10 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)