ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

actinomyceteactinomycetesagriculturealkaline proteaseAnamorphic yeastAntimicrobialAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriaBacterial diversitybacteriocinbiocontrolBiodegradationbiodieselBiodiversitycell immobilizationCellulasechronic hepatitis BDecolorizationDHADiversitydye decolorizationecologyendospore forming bacteriaenzymatic activityEthanol productionFluoreneFungigene expressionHepatitis B virusHepatocellular carcinomaIndole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaLigninolytic enzymelipidLipid productionMangrovemangrove forestMicroalgaeMushroomnew speciesNew yeast speciesNitrificationnitrifying bacteriaoleaginous yeastoptimizationOral lichen planusPhenanthrenePhotosynthetic bacteriaPhototrophic BacteriaPhylloplanePhysiologyplant growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletpolymorphismsprobioticPulp mill effluentSNPsqualenestarchTempeTermitethermotolerantthermotolerant yeastyeastการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์เชื้อราทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งแป้งมันสำปะหลังยีสต์ราโรคพืชลิพิดไวรัสตับอักเสบบีสภาวะที่เหมาะสมสารส่งเสริมการเจริญพืชสาหร่ายขนาดเล็กเห็ดฟางออกซินออโตฟาจีอาหารสัตว์เอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีท

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, อาจารย์

E-Mail: fscicsd@ku.ac.th Tel.02-5625555 ต่อ 4010

Avata

นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

E-Mail: fscisssp@ku.ac.th Tel.02-562-5555 ต่อ 4020


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 10 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 94 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 48 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 261 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 226 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 137 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 79 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 668 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 345 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 323 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 392 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 325 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 74 รางวัล (เกียรติบัตร 26 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 35 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)