คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

133

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

Interest

actinomyceteactinomycetesAnticancerantioxidant AutophagybacteriaBiodieselbiodiversityCancerCdTechitosanchlamydomonasCrocodilecrocodile blooddata miningDevelopmentDFTdiversityDopingecologyendophyteFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationGEMGenetic diversityGraphenegrowthGulf of ThailandHapalosiphon sp.Hepatitis B virusJatropha curcaslactic acid bacteriaMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNANOPARTICLESNanotechnologyNatural rubberOptical tweezersOptimization via simulationorchidPhotocatalystpolylactideproteinRanking and selectionriceSimulationtissue cultureToxicityvetivervirtual screeningyeastกล้วยไม้การกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ไซยาโนแบคทีเรียตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลโปรตีนแผ่นดินไหวฟิสิกส์มะเร็งมาลาเรียยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาง นงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fscinos@ku.ac.th

Tel.: 0-25625555

ดร. สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย

E-Mail: fscistb@ku.ac.th

Tel.: 02 9428028

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

นาง อุมาพร ศิรธรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

E-Mail: fscipam@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2079Resource

นักวิจัยทั้งหมด 292 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 41 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 102 คน, อาจารย์ 128 คน, นักวิทยาศาสตร์ 9 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
  • ทุนใน 1115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 871 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 101 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 578 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 80 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
  • ทุนใน 1531 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1323 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 98 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 557 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1297 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1074 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 466 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 5889 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3158 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2731 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 39 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 19 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • 2479 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2258 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 17 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 148 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 56 เรื่อง)

รางวัล

Award

  • 440 รางวัล (เกียรติบัตร 202 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 147 รางวัล, ประชุมวิชาการ 91 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)