รางวัลคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2017

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

85

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201620132010 >>
Publish Year Honor Award 2
2017 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์,"KU Research Star (นัักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนและคุณภาพสูงสุด ปี 2558)", สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017
2017 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201520122003 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.สุชาดา เจียมสกุล, อาจารย์,"Institutional Investor and Real Activities Manipulation: The Stock Exchange of Thailand", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้แนวความคิด "Creativity's Value and Innovation" , สาขาการเงินและบัญชี, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 19 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)