รางวัลคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620132010 >>
Publish Year Honor Award 1
2018 inดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, อาจารย์,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201520122003 >>
Publish Year Conference Award 1
2018 inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์,inนายบัญชา ไชยสมคุณ,inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, อาจารย์,inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, อาจารย์,"The Application of Multiple Discriminant Analysis (MDA) and Logistic in Prediction of Bankruptcy: Evidence from the Stock Exchange of Thailand", Best Presentation Award, -, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, May 17 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)