รางวัลคณะบริหารธุรกิจ บางเขน ปี 2017

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

67

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลคณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201620132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201520122003 >>
Publish Year Conference Award 1
2017 inดร.สุชาดา เจียมสกุล, อาจารย์,"Institutional Investor and Real Activities Manipulation: The Stock Exchange of Thailand", รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้แนวความคิด "Creativity's Value and Innovation" , สาขาการเงินและบัญชี, สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, May 19 2017

แสดงความคิดเห็น

(0)