รางวัลภาควิชาเภสัชวิทยา ปี 2016

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาเภสัชวิทยา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
Publish Year Conference Award 1
2016 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์,"Health risks of mycotoxin contamination in imported wine and beer consumed in Thailand", Young Researcher Award, , ISMYCO 2016 (Japanese Society of Mycotoxicology), Dec 2 2016

แสดงความคิดเห็น

(0)