เกณฑ์ประเมินปี       ข้อมูลปี
 

 
สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎
 
 
ปี พ.ศ. 2560 ( 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 )
 
 
ผลการดำเนินงาน‎
 
 
ระดับชาติ‎
ระดับนานาชาติ‎
รวม‎
 
 
วิทยาเขต‎
 
คณะ‎/‎สถาบัน‎/‎สำนัก‎
  
   
   
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
          
 
วิทยาเขตบางเขน‎
 
คณะเกษตร บางเขน‎
 
 36
 
 34
 
 25.60
 
 27
 
 26
 
 26.00
 
 63
 
 60
 
 51.60
 
    
 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 7
 
 7
 
 7.00
 
 7
 
 7
 
 7.00
 
    
 
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน‎
 
 10
 
 8
 
 6.40
 
 6
 
 6
 
 6.00
 
 16
 
 14
 
 12.40
 
    
 
คณะประมง บางเขน‎
 
 6
 
 6
 
 4.80
 
 22
 
 18
 
 18.00
 
 28
 
 24
 
 22.80
 
    
 
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน‎
 
 15
 
 12
 
 9.20
 
 4
 
 3
 
 3.00
 
 19
 
 15
 
 12.20
 
    
 
คณะวนศาสตร์ บางเขน‎
 
 8
 
 7
 
 4.20
 
 11
 
 11
 
 11.00
 
 19
 
 18
 
 15.20
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน‎
 
 15
 
 14
 
 10.80
 
 138
 
 119
 
 119.00
 
 153
 
 133
 
 129.80
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน‎
 
 25
 
 18
 
 11.60
 
 102
 
 96
 
 96.00
 
 127
 
 114
 
 107.60
 
    
 
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน‎
 
 19
 
 15
 
 11.40
 
 13
 
 5
 
 5.00
 
 32
 
 20
 
 16.40
 
    
 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน‎
 
 4
 
 2
 
 1.60
 
 8
 
 6
 
 6.00
 
 12
 
 8
 
 7.60
 
    
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน‎
 
 3
 
 2
 
 1.60
 
 4
 
 3
 
 3.00
 
 7
 
 5
 
 4.60
 
    
 
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน‎
 
 16
 
 14
 
 10.60
 
 4
 
 3
 
 3.00
 
 20
 
 17
 
 13.60
 
    
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน‎
 
 7
 
 7
 
 5.20
 
 48
 
 44
 
 44.00
 
 55
 
 51
 
 49.20
 
    
 
คณะสิ่งแวดล้อม‎
 
 9
 
 8
 
 6.40
 
 3
 
 2
 
 2.00
 
 12
 
 10
 
 8.40
 
    
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 35
 
 33
 
 33.00
 
 35
 
 33
 
 33.00
 
    
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ‎
อุตสาหกรรมเกษตร‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 11
 
 11
 
 11.00
 
 12
 
 12
 
 11.80
 
     
  
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร‎
 
 2
 
 -
 
 -  
 
 2
 
 2
 
 2.00
 
 4
 
 2
 
 2.00
 
    
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎
บางเขน‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
     
  
 
วิทยาเขตกำแพงแสน‎
 
คณะเกษตร กำแพงแสน‎
 
 38
 
 36
 
 27.20
 
 18
 
 17
 
 17.00
 
 56
 
 53
 
 44.20
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน‎
 
 5
 
 5
 
 3.60
 
 3
 
 3
 
 3.00
 
 8
 
 8
 
 6.60
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 13
 
 13
 
 10.00
 
 21
 
 19
 
 19.00
 
 34
 
 32
 
 29.00
 
    
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 20
 
 17
 
 12.60
 
 28
 
 25
 
 25.00
 
 48
 
 42
 
 37.60
 
    
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 9
 
 8
 
 6.40
 
 4
 
 4
 
 4.00
 
 13
 
 12
 
 10.40
 
    
 
สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
    
 
วิทยาเขตศรีราชา‎
 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา‎
 
 2
 
 2
 
 1.40
 
 5
 
 3
 
 3.00
 
 7
 
 5
 
 4.40
 
    
 
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา‎
 
 4
 
 4
 
 3.00
 
 4
 
 1
 
 1.00
 
 8
 
 5
 
 4.00
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา‎
 
 2
 
 2
 
 1.60
 
 2
 
 2
 
 2.00
 
 4
 
 4
 
 3.60
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา‎
 
 3
 
 3
 
 2.20
 
 8
 
 5
 
 5.00
 
 11
 
 8
 
 7.20
 
    
 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา‎
 
 4
 
 3
 
 2.20
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 4
 
 3
 
 2.20
 
    
 
วิทยาเขตเฉลิมพระ‎
เกียรติ จ‎.‎สกลนคร‎
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร‎
 
 13
 
 12
 
 9.00
 
 8
 
 7
 
 7.00
 
 21
 
 19
 
 16.00
 
     
  
 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 7
 
 5
 
 5.00
 
 8
 
 6
 
 5.80
 
    
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร‎
 
 3
 
 3
 
 2.20
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 3
 
 3
 
 2.20
 
    
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 2
 
 2
 
 2.00
 
 2
 
 2
 
 2.00
 
    
 
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร‎
 
 2
 
 2
 
 1.40
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 2
 
 2
 
 1.40
 
    
 
วันที่พิมพ์เอกสาร‎: ‎20‎/‎9‎/‎2560 23‎:‎36‎:‎21‎
 
หน้า ‎1‎/‎2‎