เกณฑ์ประเมินปี       ข้อมูลปี
 

 
สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎
 
 
ปี พ.ศ. 2560 ( 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 )
 
 
ผลการดำเนินงาน‎
 
 
ระดับชาติ‎
ระดับนานาชาติ‎
รวม‎
 
 
วิทยาเขต‎
 
คณะ‎/‎สถาบัน‎/‎สำนัก‎
  
   
   
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
          
 
วิทยาเขตบางเขน‎
 
คณะเกษตร บางเขน‎
 
 45
 
 42
 
 31.20
 
 49
 
 48
 
 48.00
 
 94
 
 90
 
 79.20
 
    
 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 10
 
 10
 
 10.00
 
 11
 
 11
 
 10.80
 
    
 
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน‎
 
 17
 
 14
 
 10.80
 
 5
 
 5
 
 5.00
 
 22
 
 19
 
 15.80
 
    
 
คณะประมง บางเขน‎
 
 8
 
 8
 
 6.20
 
 34
 
 29
 
 29.00
 
 42
 
 37
 
 35.20
 
    
 
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน‎
 
 27
 
 24
 
 18.20
 
 6
 
 5
 
 5.00
 
 33
 
 29
 
 23.20
 
    
 
คณะวนศาสตร์ บางเขน‎
 
 20
 
 16
 
 10.60
 
 21
 
 15
 
 15.00
 
 41
 
 31
 
 25.60
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน‎
 
 16
 
 15
 
 11.40
 
 235
 
 208
 
 208.00
 
 251
 
 223
 
 219.40
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน‎
 
 43
 
 32
 
 21.00
 
 149
 
 135
 
 135.00
 
 192
 
 167
 
 156.00
 
    
 
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน‎
 
 37
 
 32
 
 23.60
 
 15
 
 6
 
 6.00
 
 52
 
 38
 
 29.60
 
    
 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน‎
 
 7
 
 3
 
 2.40
 
 13
 
 7
 
 7.00
 
 20
 
 10
 
 9.40
 
    
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน‎
 
 4
 
 3
 
 2.40
 
 5
 
 3
 
 3.00
 
 9
 
 6
 
 5.40
 
    
 
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน‎
 
 24
 
 22
 
 17.00
 
 5
 
 3
 
 3.00
 
 29
 
 25
 
 20.00
 
    
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน‎
 
 9
 
 9
 
 6.80
 
 86
 
 80
 
 80.00
 
 95
 
 89
 
 86.80
 
    
 
คณะสิ่งแวดล้อม‎
 
 13
 
 12
 
 9.00
 
 6
 
 5
 
 5.00
 
 19
 
 17
 
 14.00
 
    
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 64
 
 63
 
 63.00
 
 64
 
 63
 
 63.00
 
    
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ‎
อุตสาหกรรมเกษตร‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 22
 
 18
 
 18.00
 
 23
 
 19
 
 18.80
 
     
  
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร‎
 
 2
 
 -
 
 -  
 
 8
 
 7
 
 7.00
 
 10
 
 7
 
 7.00
 
    
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎
บางเขน‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 1
 
 1
 
 1.00
 
 2
 
 2
 
 1.80
 
     
  
 
วิทยาเขตกำแพงแสน‎
 
คณะเกษตร กำแพงแสน‎
 
 50
 
 44
 
 33.60
 
 35
 
 30
 
 30.00
 
 85
 
 74
 
 63.60
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน‎
 
 8
 
 8
 
 6.00
 
 4
 
 4
 
 4.00
 
 12
 
 12
 
 10.00
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 18
 
 16
 
 12.00
 
 25
 
 24
 
 24.00
 
 43
 
 40
 
 36.00
 
    
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 28
 
 25
 
 18.00
 
 52
 
 45
 
 45.00
 
 80
 
 70
 
 63.00
 
    
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 14
 
 13
 
 10.20
 
 6
 
 5
 
 5.00
 
 20
 
 18
 
 15.20
 
    
 
สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน‎
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 1
 
 1
 
 0.80
 
    
 
วิทยาเขตศรีราชา‎
 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา‎
 
 3
 
 3
 
 2.20
 
 7
 
 3
 
 3.00
 
 10
 
 6
 
 5.20
 
    
 
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา‎
 
 5
 
 5
 
 3.60
 
 4
 
 1
 
 1.00
 
 9
 
 6
 
 4.60
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา‎
 
 4
 
 3
 
 2.40
 
 5
 
 5
 
 5.00
 
 9
 
 8
 
 7.40
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา‎
 
 6
 
 5
 
 3.80
 
 15
 
 8
 
 8.00
 
 21
 
 13
 
 11.80
 
    
 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา‎
 
 7
 
 3
 
 2.20
 
 1
 
 -
 
 -  
 
 8
 
 3
 
 2.20
 
    
 
วิทยาเขตเฉลิมพระ‎
เกียรติ จ‎.‎สกลนคร‎
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร‎
 
 18
 
 15
 
 11.40
 
 12
 
 11
 
 11.00
 
 30
 
 26
 
 22.40
 
     
  
 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร‎
 
 2
 
 2
 
 1.60
 
 13
 
 9
 
 9.00
 
 15
 
 11
 
 10.60
 
    
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร‎
 
 6
 
 5
 
 3.60
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 6
 
 5
 
 3.60
 
    
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 5
 
 5
 
 5.00
 
 5
 
 5
 
 5.00
 
    
 
สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร‎
 
 2
 
 2
 
 1.40
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 2
 
 2
 
 1.40
 
    
 
วันที่พิมพ์เอกสาร‎: ‎20‎/‎1‎/‎2561 14‎:‎14‎:‎09‎
 
หน้า ‎1‎/‎2‎