เกณฑ์ประเมินปี       ข้อมูลปี
 

 
สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ‎
 
 
ปี พ.ศ. 2556 ( 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 )
 
 
ผลการดำเนินงาน‎
 
 
ระดับชาติ‎
ระดับนานาชาติ‎
รวม‎
 
 
วิทยาเขต‎
 
คณะ‎/‎สถาบัน‎/‎สำนัก‎
  
   
   
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
จำนวน‎
 
จำนวน‎
(‎มีค่าน้ำหนัก‎)‎
 
ค่าถ่วง‎
น้ำหนัก‎
 
          
 
วิทยาเขตบางเขน‎
 
คณะเกษตร บางเขน‎
 
 49
 
 47
 
 20.50
 
 129
 
 119
 
 119.00
 
 178
 
 166
 
 139.50
 
    
 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์‎
 
 1
 
 1
 
 0.50
 
 4
 
 4
 
 4.00
 
 5
 
 5
 
 4.50
 
    
 
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน‎
 
 5
 
 3
 
 1.25
 
 6
 
 2
 
 2.00
 
 11
 
 5
 
 3.25
 
    
 
คณะประมง บางเขน‎
 
 20
 
 18
 
 4.75
 
 34
 
 32
 
 32.00
 
 54
 
 50
 
 36.75
 
    
 
คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน‎
 
 23
 
 15
 
 7.25
 
 7
 
 4
 
 4.00
 
 30
 
 19
 
 11.25
 
    
 
คณะวนศาสตร์ บางเขน‎
 
 38
 
 35
 
 8.75
 
 35
 
 33
 
 33.00
 
 73
 
 68
 
 41.75
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน‎
 
 40
 
 30
 
 9.25
 
 291
 
 275
 
 274.50
 
 331
 
 305
 
 283.75
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน‎
 
 46
 
 33
 
 10.25
 
 149
 
 130
 
 130.00
 
 195
 
 163
 
 140.25
 
    
 
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน‎
 
 18
 
 12
 
 4.25
 
 17
 
 16
 
 16.00
 
 35
 
 28
 
 20.25
 
    
 
คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน‎
 
 6
 
 4
 
 2.00
 
 21
 
 15
 
 13.75
 
 27
 
 19
 
 15.75
 
    
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน‎
 
 10
 
 9
 
 4.25
 
 7
 
 6
 
 6.00
 
 17
 
 15
 
 10.25
 
    
 
คณะสังคมศาสตร์ บางเขน‎
 
 18
 
 12
 
 5.50
 
 5
 
 5
 
 4.25
 
 23
 
 17
 
 9.75
 
    
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน‎
 
 23
 
 19
 
 6.00
 
 63
 
 61
 
 60.25
 
 86
 
 80
 
 66.25
 
    
 
คณะสิ่งแวดล้อม‎
 
 15
 
 10
 
 3.00
 
 21
 
 16
 
 15.25
 
 36
 
 26
 
 18.25
 
    
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน‎
 
 10
 
 5
 
 2.50
 
 94
 
 86
 
 86.00
 
 104
 
 91
 
 88.50
 
    
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ‎
อุตสาหกรรมเกษตร‎
 
 3
 
 2
 
 0.75
 
 34
 
 30
 
 30.00
 
 37
 
 32
 
 30.75
 
     
  
 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร‎
 
 10
 
 3
 
 1.00
 
 14
 
 11
 
 11.00
 
 24
 
 14
 
 12.00
 
    
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎
บางเขน‎
 
 3
 
 3
 
 1.50
 
 7
 
 7
 
 7.00
 
 10
 
 10
 
 8.50
 
     
  
 
สำนักงานอธิการบดี‎
 
 1
 
 1
 
 0.25
 
 2
 
 1
 
 1.00
 
 3
 
 2
 
 1.25
 
    
 
สำนักหอสมุด บางเขน‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 1
 
 1
 
 1.00
 
 1
 
 1
 
 1.00
 
    
 
วิทยาเขตกำแพงแสน‎
 
คณะเกษตร กำแพงแสน‎
 
 64
 
 54
 
 24.50
 
 84
 
 76
 
 76.00
 
 148
 
 130
 
 100.50
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน‎
 
 8
 
 8
 
 2.25
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 8
 
 8
 
 2.25
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 15
 
 11
 
 4.00
 
 19
 
 15
 
 15.00
 
 34
 
 26
 
 19.00
 
    
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 23
 
 20
 
 6.50
 
 58
 
 47
 
 47.00
 
 81
 
 67
 
 53.50
 
    
 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน‎
 
 6
 
 3
 
 1.00
 
 4
 
 4
 
 4.00
 
 10
 
 7
 
 5.00
 
    
 
สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน‎
 
 1
 
 -
 
 -  
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 1
 
 -
 
 -  
 
    
 
วิทยาเขตศรีราชา‎
 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 3
 
 3
 
 3.00
 
 3
 
 3
 
 3.00
 
    
 
คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา‎
 
 -
 
 -
 
 -  
 
 4
 
 3
 
 3.00
 
 4
 
 3
 
 3.00
 
    
 
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา‎
 
 3
 
 3
 
 0.75
 
 26
 
 24
 
 24.00
 
 29
 
 27
 
 24.75
 
    
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา‎
 
 8
 
 5
 
 1.75
 
 13
 
 9
 
 9.00
 
 21
 
 14
 
 10.75
 
    
 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา‎
 
 1
 
 1
 
 0.25
 
 1
 
 -
 
 -  
 
 2
 
 1
 
 0.25
 
    
 
วิทยาเขตเฉลิมพระ‎
เกียรติ จ‎.‎สกลนคร‎
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร‎
 
 11
 
 10
 
 3.75
 
 9
 
 8
 
 8.00
 
 20
 
 18
 
 11.75
 
     
  
 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร‎
 
 7
 
 3
 
 0.75
 
 8
 
 8
 
 8.00
 
 15
 
 11
 
 8.75
 
    
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร‎
 
 3
 
 2
 
 0.75
 
 3
 
 -
 
 -  
 
 6
 
 2
 
 0.75
 
    
 
วันที่พิมพ์เอกสาร‎: ‎20‎/‎9‎/‎2560 23‎:‎35‎:‎59‎
 
หน้า ‎1‎/‎2‎