การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ: ทุนส่วนตัว - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคตินและออกซิเบนดาโซลชนิดผง โดยผ่านทางปากต่อพยาธิลำไส้ในโปรแกรมการถ่ายพยาธิ
Source : ทุนส่วนตัว
Authors : ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล (หัวหน้าโครงการ), เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (ผู้ร่วมโครงการ), ธีระ รักความสุข (ผู้ร่วมโครงการ), ศรีสมัย วิริยารัมภะ (ผู้ร่วมโครงการ), วิทย์ เลิศแสง (ผู้ร่วมโครงการ), ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ (ผู้ร่วมโครงการ)
Keywords : ออกซิเบนดาโซล, ไอเวอร์เมคติน, ยาถ่ายพยาธิ

Documents used the same keywords

ออกซิเบนดาโซล (0)

ไอเวอร์เมคติน (3)

ยาถ่ายพยาธิ (8)

Documents written by authors'

ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล

เฉลิมพล เล็กเจริญสุข

ธีระ รักความสุข

ศรีสมัย วิริยารัมภะ

วิทย์ เลิศแสง

ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์

END (14)