การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเบียร์ของประเทศไทย: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเบียร์ของประเทศไทย
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : Lalida SUKCHAROEN (ผู้เขียน), เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ), จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ (กรรมการวิชาเอก), ปรียานุช อภิบุณโยภาส (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

Lalida SUKCHAROEN

เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

ปรียานุช อภิบุณโยภาส

END (138)