การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิด: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิด
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : นรา เขียวละลิ้ม (ผู้เขียน), เอกรัตน์ ศรีตัญญู (ประธานกรรมการ), วันชัย ปลื้มภาณุภัทร (กรรมการร่วม)
Keywords : Concept Mapping, Conception of Hydrocarbon, Inquiry Based Learning, การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, แนวคิดเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน, แผนผังแนวคิด

Documents used the same keywords

Concept Mapping (0)

Conception of Hydrocarbon (0)

Inquiry Based Learning (1)

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (7)

แนวคิดเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (0)

แผนผังแนวคิด (0)

Documents written by authors'

นรา เขียวละลิ้ม

เอกรัตน์ ศรีตัญญู

วันชัย ปลื้มภาณุภัทร

END (3917)