ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : สุเมธี วงศ์ศักดิ์ (ผู้เขียน), จารึก สิงหปรีชา (ประธานกรรมการ), ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ (กรรมการวิชาเอก), สันติยา เอกอัคร (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

สุเมธี วงศ์ศักดิ์

จารึก สิงหปรีชา

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

สันติยา เอกอัคร

END (1715)