ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : มัทนา สารสุทธกุล (ผู้เขียน), กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)
Keywords : Effectiveness, Health Education Program, Promoting Breastfeeding Behavior, ประสิทธิผล, พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, โปรแกรมสุขศึกษา

Documents used the same keywords

Effectiveness (14)

Health Education Program (9)

Promoting Breastfeeding Behavior (0)

ประสิทธิผล (19)

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (1)

โปรแกรมสุขศึกษา (9)

Documents written by authors'

มัทนา สารสุทธกุล

กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์

END (1723)