ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : โสภิดา โคตรโนนกอก (ผู้เขียน), อรพรรณ บุตรกตัญญู (ประธานกรรมการ), ปัทมาวดี เล่ห์มงคล (กรรมการร่วม)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

โสภิดา โคตรโนนกอก

อรพรรณ บุตรกตัญญู

ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

END (1623)