ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือของเด็กปฐมวัย: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือของเด็กปฐมวัย
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : กันต์กนิษฐ์ เดชะปัญญา (ผู้เขียน), ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร (ประธานกรรมการ), ชลาธิป สมาหิโต (กรรมการร่วม)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

กันต์กนิษฐ์ เดชะปัญญา

ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร

ชลาธิป สมาหิโต

END (1557)