การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ปัถมา สงนุ่น (ผู้เขียน), วารุณี ลัภนโชคดี (ประธานกรรมการ), มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ (กรรมการร่วม)
Keywords : A Development of Test, Public Mind, Public Mind Test, แบบวัดจิตสาธารณะ

Documents used the same keywords

A Development of Test (0)

Public Mind (3)

Public Mind Test (0)

แบบวัดจิตสาธารณะ (0)

Documents written by authors'

ปัถมา สงนุ่น

วารุณี ลัภนโชคดี

มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

END (1649)