ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : จินตนา คงสีปาน (ผู้เขียน), ยศ ทรัพย์เย็น (ประธานกรรมการ)
Keywords : Academic Environment, Services, The Satisfaction, การบริการ, ความพึงพอใจ, สภาพแวดล้อมทางการศึกษา

Documents used the same keywords

Academic Environment (0)

Services (11)

The Satisfaction (3)

การบริการ (7)

ความพึงพอใจ (130)

สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (0)

Documents written by authors'

จินตนา คงสีปาน

ยศ ทรัพย์เย็น

END (1611)