คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : คำยืมภาษาตะวันตกในนวนิยายไทย
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ลักขณา พรมพรรณา (ผู้เขียน), สิริวรรณ นันทจันทูล (ประธานกรรมการ), Supatra Indana (กรรมการร่วม)
Keywords : Thai Novels, Western Loanwords, คำยืมภาษาตะวันตก, นวนิยายไทย

Documents used the same keywords

Thai Novels (1)

Western Loanwords (0)

คำยืมภาษาตะวันตก (0)

นวนิยายไทย (9)

Documents written by authors'

ลักขณา พรมพรรณา

สิริวรรณ นันทจันทูล

Supatra Indana

END (1685)