การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายกองทัพอากาศ ตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิซึม สำหรับเจ้าที่ช่างอากาศ: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายกองทัพอากาศ ตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิซึม สำหรับเจ้าที่ช่างอากาศ
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : สุรินทร์ คอทอง (ผู้เขียน), สาโรช โศภีรักข์ (ประธานกรรมการ), Chatsirt Piyapimonsit (กรรมการร่วม), สัญชัย พัฒนสิทธิ์ (กรรมการร่วม)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

สุรินทร์ คอทอง

สาโรช โศภีรักข์

Chatsirt Piyapimonsit

สัญชัย พัฒนสิทธิ์

END (1545)