การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล (ผู้เขียน), ณรงค์ สมพงษ์ (ประธานกรรมการ), ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (กรรมการร่วม), บุญเรียง ขจรศิลป์ (กรรมการร่วม)
Keywords : Community for Learning Model, Sufficiency Economy, ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง, รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

Documents used the same keywords

Community for Learning Model (0)

Sufficiency Economy (33)

ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง (0)

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (0)

Documents written by authors'

เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล

ณรงค์ สมพงษ์

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

บุญเรียง ขจรศิลป์

END (3879)