การดูดซับฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอลในสารละลายด้วยกกสามเหลี่ยมและบอน: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การดูดซับฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอลในสารละลายด้วยกกสามเหลี่ยมและบอน
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : อิสระ ตั้งสุวรรณ์ (ผู้เขียน), นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ (ประธานกรรมการ), นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ (ประธานกรรมการ), พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (กรรมการร่วม)
Keywords : Adsorption of Phenol, Colocasia esculenta (L.) Schott, Scirpus grossus L.f., การดูดซับสารละลายฟีนอล, ต้นกกสามเหลี่ยม, ต้นบอน

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Adsorption of Phenol (0)

Colocasia esculenta (L.) Schott (0)

Scirpus grossus L.f. (0)

การดูดซับสารละลายฟีนอล (0)

ต้นกกสามเหลี่ยม (0)

ต้นบอน (0)

Documents written by authors'

อิสระ ตั้งสุวรรณ์

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

พิลาณี ไวถนอมสัตย์

END (1605)