การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : เกศสุดา สุขกรม (ผู้เขียน), พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (ประธานกรรมการ), พัฒนา อนุรักษ์พงศธร (ประธานกรรมการ), ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร (กรรมการร่วม), ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร (กรรมการร่วม)
Keywords : Alternative Fuels and Raw Materials, Cement, ปูนซีเมนต์, เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Alternative Fuels and Raw Materials (0)

Cement (14)

ปูนซีเมนต์ (7)

เชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (0)

Documents written by authors'

เกศสุดา สุขกรม

พัฒนา อนุรักษ์พงศธร

พัฒนา อนุรักษ์พงศธร

ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

END (1529)