คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนการเคหะรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนการเคหะรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : พรรณทิภา ศัพทะนาวิน (ผู้เขียน), นาถ พันธุมนาวิน (ประธานกรรมการ), ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (กรรมการร่วม)
Keywords : Elderly Learning, Family Relationship, Quality of Life, Ramindra Housing Community, Self-Esteem, การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ, การเห็นคุณค่าในตนเอง, คุณภาพชีวิต, ชุมชนการเคหะรามอินทรา, สัมพันธภาพในครอบครัว

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Elderly Learning (0)

Family Relationship (4)

Quality of Life (34)

Ramindra Housing Community (0)

Self-Esteem (11)

การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ (0)

การเห็นคุณค่าในตนเอง (14)

คุณภาพชีวิต (38)

ชุมชนการเคหะรามอินทรา (0)

สัมพันธภาพในครอบครัว (4)

Documents written by authors'

พรรณทิภา ศัพทะนาวิน

นาถ พันธุมนาวิน

ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

END (1801)