การปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : พิมพ์นภัส โภคา (ผู้เขียน), ทิพย์วัลย์ สุรินยา (ประธานกรรมการ), สุปาณี สนธิรัตน (กรรมการร่วม)
Keywords : Adjustment, Migrants Worker, Quality of Life, Social Support, การปรับตัว, การสนับสนุนทางสังคม, คุณภาพชีวิต, แรงงานต่างชาติ

Documents used the same keywords

Adjustment (8)

Migrants Worker (0)

Quality of Life (34)

Social Support (24)

การปรับตัว (33)

การสนับสนุนทางสังคม (23)

คุณภาพชีวิต (38)

แรงงานต่างชาติ (0)

Documents written by authors'

พิมพ์นภัส โภคา

ทิพย์วัลย์ สุรินยา

สุปาณี สนธิรัตน

END (1511)