ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดพังงา
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : จีราพร ปสันนาการ (ผู้เขียน), กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ (ประธานกรรมการ), ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ (กรรมการร่วม)
Keywords : Eating Behavior, Elementary Students, Nutritional Status, Tsunami, นักเรียนช่วงชั้นที่ 1, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ภาวะโภชนาการ, สึนามิ

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Eating Behavior (1)

Elementary Students (1)

Nutritional Status (5)

Tsunami (12)

นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (1)

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (9)

ภาวะโภชนาการ (8)

สึนามิ (4)

Documents written by authors'

จีราพร ปสันนาการ

กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

END (3962)