ความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความสามารถของสวนหย่อมในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : อิศรา แพงสี (ผู้เขียน), ณัฏฐ พิชกรรม (ประธานกรรมการ), พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (กรรมการร่วม)
Keywords : CO2 Exchange, Decorative Gardens, Net Photosynthesis Rate, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, สวนหย่อม, อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

CO2 Exchange (0)

Decorative Gardens (0)

Net Photosynthesis Rate (0)

การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (1)

สวนหย่อม (0)

อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (1)

Documents written by authors'

อิศรา แพงสี

ณัฏฐ พิชกรรม

พูนพิภพ เกษมทรัพย์

END (1605)