การมีส่วนร่วมของราษฏรในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การมีส่วนร่วมของราษฏรในการจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : วีระยุทธ โพธิ์ถาวร (ผู้เขียน), อภิชาต ภัทรธรรม (ประธานกรรมการ), สมศักดิ์ เพรียบพร้อม (กรรมการวิชาเอก), วุฒิพล หัวเมืองแก้ว (กรรมการวิชารอง)
Keywords : Community Forest, Participation, การมีส่วนร่วม, ป่าชุมชน

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Community Forest (21)

Participation (79)

การมีส่วนร่วม (104)

ป่าชุมชน (18)

Documents written by authors'

วีระยุทธ โพธิ์ถาวร

อภิชาต ภัทรธรรม

สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

วุฒิพล หัวเมืองแก้ว

END (1831)