ผลการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลธารวิทยาธาร จังหวัดชุมพร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ผลการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลธารวิทยาธาร จังหวัดชุมพร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ยุษฎี ภู่ขวัญเมือง (ผู้เขียน), บุญเรียง ขจรศิลป์ (ประธานกรรมการ), วสันต์ ทองไทย (กรรมการวิชาเอก), สุนันท์ สังข์อ่อง (กรรมการวิชาเอก)
Keywords : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผังมโนทัศน์, เจตคติ

Documents used the same keywords

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (7)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (31)

ผังมโนทัศน์ (0)

เจตคติ (6)

Documents written by authors'

ยุษฎี ภู่ขวัญเมือง

บุญเรียง ขจรศิลป์

วสันต์ ทองไทย

สุนันท์ สังข์อ่อง

END (1679)