การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การศึกษาบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของครูพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : สัมพันธ์ พิทักษ์ภูผา (ผู้เขียน), คมกริช เชาว์พานิช (ประธานกรรมการ), อุดร รัตนภักดิ์ (กรรมการวิชาเอก), อภิลักษณ์ เทียนทอง (กรรมการวิชารอง)
Keywords : The Expectation and Actual Roles of Physical Education Teachers, บทบาทที่คาดหวัง, บทบาทที่เป็นจริงของครูพลศึกษา

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

The Expectation and Actual Roles of Physical Education Teachers (0)

บทบาทที่คาดหวัง (1)

บทบาทที่เป็นจริงของครูพลศึกษา (0)

Documents written by authors'

สัมพันธ์ พิทักษ์ภูผา

คมกริช เชาว์พานิช

อุดร รัตนภักดิ์

อภิลักษณ์ เทียนทอง

END (1457)