ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาที่มีบุตรอายุระหว่าง 2-6 เดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาที่มีบุตรอายุระหว่าง 2-6 เดือน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : รุ่งนภา ศรีดอกไม้ (ผู้เขียน), ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ (ประธานกรรมการ), สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (กรรมการวิชาเอก), สุวิช บุตรสุวรรณ (กรรมการวิชารอง)
Keywords : Child Rearing Practices, Health Education Program, Parents with 2-6 Month-Old Children, บิดามารดาที่มีบุตรอายุระหว่าง 2-6 เดือน, พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร, โปรแกรมสุขศึกษา

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Child Rearing Practices (0)

Health Education Program (9)

Parents with 2-6 Month-Old Children (0)

บิดามารดาที่มีบุตรอายุระหว่าง 2-6 เดือน (0)

พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร (0)

โปรแกรมสุขศึกษา (9)

Documents written by authors'

รุ่งนภา ศรีดอกไม้

ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

สุวิช บุตรสุวรรณ

END (3921)