กระบวนการต้นแบบพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : กระบวนการต้นแบบพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : จักรพล แสนเมือง (ผู้เขียน), ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ (ประธานกรรมการ), กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ (กรรมการวิชาเอก), สมสุดา ผู้พัฒน์ (กรรมการวิชาเอก)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

จักรพล แสนเมือง

ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ

กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

สมสุดา ผู้พัฒน์

END (1635)