แบบจำลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : แบบจำลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (ผู้เขียน), พนิต เข็มทอง (ประธานกรรมการ), Boonthum Chitanan (กรรมการวิชาเอก), วิกร ตัณฑวุฑโฒ (กรรมการวิชาเอก)
Keywords : Instruction, Integrated, Model, การบูรณาการ, การเรียนการสอน, แบบจำลอง

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Instruction (7)

Integrated (6)

Model (60)

การบูรณาการ (8)

การเรียนการสอน (16)

แบบจำลอง (37)

Documents written by authors'

พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

พนิต เข็มทอง

Boonthum Chitanan

วิกร ตัณฑวุฑโฒ

END (1687)