การออกแบบการทดลองแบบผสมเพื่อหาระดับของปัจจัยที่ดีที่สุดในการผลิตทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การออกแบบการทดลองแบบผสมเพื่อหาระดับของปัจจัยที่ดีที่สุดในการผลิตทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : อรวรรณ พรรณบัวหลวง (ผู้เขียน), พิชิต สุขเจริญพงษ์ (ประธานกรรมการ), อนนต์ วงษ์เกษม (กรรมการวิชาเอก), อนันตชัย (เกษียณ) เขื่อนธรรม (กรรมการวิชารอง)
Keywords : Design of Experiment, Mixture Experiment, Nitrocellulose Solvent, การทดลองแบบผสม, การออกแบบกาทดลอง, ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Design of Experiment (9)

Mixture Experiment (0)

Nitrocellulose Solvent (0)

การทดลองแบบผสม (0)

การออกแบบกาทดลอง (0)

ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส (0)

Documents written by authors'

อรวรรณ พรรณบัวหลวง

พิชิต สุขเจริญพงษ์

อนนต์ วงษ์เกษม

อนันตชัย (เกษียณ) เขื่อนธรรม

END (3891)