บรรยากาศองค์การ ความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : บรรยากาศองค์การ ความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตำรวจ
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ดลศิริ จิตต์ตรง (ผู้เขียน), ทิพย์วัลย์ สุรินยา (ประธานกรรมการ), สุปาณี สนธิรัตน (กรรมการวิชาเอก), สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (กรรมการวิชารอง)
Keywords : Organizational Climate Emotional Intelligence and Job Performance of Professional Nurses at Police General Hospital, ความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ, บรรยากาศองค์การ

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Organizational Climate Emotional Intelligence and Job Performance of Professional Nurses at Police General Hospital (0)

ความฉลาดทางอารมณ์และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตำรวจ (0)

บรรยากาศองค์การ (13)

Documents written by authors'

ดลศิริ จิตต์ตรง

ทิพย์วัลย์ สุรินยา

สุปาณี สนธิรัตน

สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

END (1647)