ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวด ประคบ และอบสมุนไพร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวด ประคบ และอบสมุนไพร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : วันดี องค์ธนะสุข (ผู้เขียน), ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ (ประธานกรรมการ), สมศักดิ์ เพรียบพร้อม (กรรมการวิชาเอก), สุปรียา ควรเดชะคุปต์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

วันดี องค์ธนะสุข

ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

สุปรียา ควรเดชะคุปต์

END (3911)