ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน): วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ดารณี สว่างรุ่งรัศมี (ผู้เขียน), ศุภชาติ สุขารมณ์ (ประธานกรรมการ), ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี (กรรมการวิชาเอก), ดุษณีย์ ส่องเมือง (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

ดารณี สว่างรุ่งรัศมี

ศุภชาติ สุขารมณ์

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

ดุษณีย์ ส่องเมือง

END (1489)