การพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาในการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนาวิธีการทางอิมมูโนวิทยาในการตรวจหาไวรัสหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : กาญจนา แมงทับ (ผู้เขียน), ชัยวัฒน์ กิตติกูล (ประธานกรรมการ), พัชรี สุนทรนันท (กรรมการวิชาเอก), มิ่งขวัญ มิ่งเมือง (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

กาญจนา แมงทับ

ชัยวัฒน์ กิตติกูล

พัชรี สุนทรนันท

มิ่งขวัญ มิ่งเมือง

END (1579)