ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน): วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพชีวิตการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : พณิชา ปรีชา (ผู้เขียน), ถวัลย์ เนียมทรัพย์ (ประธานกรรมการ), พวงเพชร์ วัชรอยู่ (กรรมการวิชาเอก), ทองฟู ศิริวงศ์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

พณิชา ปรีชา

ถวัลย์ เนียมทรัพย์

พวงเพชร์ วัชรอยู่

ทองฟู ศิริวงศ์

END (3951)