การใช้ระบบ GMP เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร OTOP: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การใช้ระบบ GMP เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร OTOP
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : วันทนา รัตนาคะ (ผู้เขียน), ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ (ประธานกรรมการ), ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ (กรรมการวิชาเอก), พงษ์เทพ วิไลพันธ์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords : GMP, OTOP Products, Paper Test Kits, ชุดทดสอบกระดาษ, ระบบ GMP, อาหาร OTOP

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

GMP (3)

OTOP Products (0)

Paper Test Kits (1)

ชุดทดสอบกระดาษ (7)

ระบบ GMP (0)

อาหาร OTOP (0)

Documents written by authors'

วันทนา รัตนาคะ

ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์

พงษ์เทพ วิไลพันธ์

END (1635)