ความพึงพอใจของครูต่อการให้บริการของบุคลากรฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความพึงพอใจของครูต่อการให้บริการของบุคลากรฝ่ายธุรการ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : Cattleya MOBKRATOKE (ผู้เขียน), มณฑป ไชยชิต (ประธานกรรมการ), Vinich Getkham (กรรมการวิชาเอก), วินัย ดำสุวรรณ (กรรมการวิชารอง)
Keywords : General Affair of Staff, Primary Schools under the Bangkok Metropolitan Administration, Satisfactions, Services, Teachers, การให้บริการ, ครู, ความพึงพอใจ, บุคลากรฝ่ายธุรการ, โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

Documents used the same keywords

General Affair of Staff (0)

Primary Schools under the Bangkok Metropolitan Administration (0)

Satisfactions (2)

Services (11)

Teachers (6)

การให้บริการ (14)

ครู (11)

ความพึงพอใจ (130)

บุคลากรฝ่ายธุรการ (0)

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร (0)

Documents written by authors'

Cattleya MOBKRATOKE

มณฑป ไชยชิต

Vinich Getkham

วินัย ดำสุวรรณ

END (108)