ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ลัดดา พิริยธนาลัย (ผู้เขียน), ถวัลย์ เนียมทรัพย์ (ประธานกรรมการ), พวงเพชร์ วัชรอยู่ (กรรมการวิชาเอก), อภิญญา หิรัญวงษ์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords : การรับรู้บรรยากาศองค์การ, บุคลิกภาพ, พฤติกรรมการทำงาน

Documents used the same keywords

การรับรู้บรรยากาศองค์การ (2)

บุคลิกภาพ (29)

พฤติกรรมการทำงาน (17)

Documents written by authors'

ลัดดา พิริยธนาลัย

ถวัลย์ เนียมทรัพย์

พวงเพชร์ วัชรอยู่

อภิญญา หิรัญวงษ์

END (178)