ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และความผาสุกในชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และความผาสุกในชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : นนทรีย์ วงษ์วิจารณ์ (ผู้เขียน), สุปาณี สนธิรัตน (ประธานกรรมการ), ทิพย์วัลย์ สุรินยา (กรรมการร่วม)
Keywords : Aging, Attitude, Self-care, Social Skills, The Elderly, Well-being, การดูแลตนเอง, ความผาสุกในชีวิต, ทักษะทางสังคม, ทัศนคติ, ผู้สูงอายุ

Documents used the same keywords

Aging (10)

Attitude (85)

Self-care (5)

Social Skills (1)

The Elderly (4)

Well-being (5)

การดูแลตนเอง (7)

ความผาสุกในชีวิต (0)

ทักษะทางสังคม (4)

ทัศนคติ (87)

ผู้สูงอายุ (48)

Documents written by authors'

นนทรีย์ วงษ์วิจารณ์

สุปาณี สนธิรัตน

ทิพย์วัลย์ สุรินยา

END (202)