การพัฒนาความคิดอภิปัญญาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่อง วิวัฒนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนาความคิดอภิปัญญาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่อง วิวัฒนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์ (ผู้เขียน), เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์ (ประธานกรรมการ), จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (กรรมการร่วม)
Keywords : Constructionism, Metacognition, ความคิดอภิปัญญา, ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

Documents used the same keywords

Constructionism (3)

Metacognition (2)

ความคิดอภิปัญญา (0)

ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (0)

Documents written by authors'

ภัทรลักษณ์ สังข์วงษ์

เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์

จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

END (3923)