ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวมุสลิม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวมุสลิม เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : สุลิต แวววรรณเจือ (ผู้เขียน), นาถ พันธุมนาวิน (ประธานกรรมการ), อิมรอน มะลูลีม (กรรมการร่วม)
Keywords : Elderly, Family Relationship, Muslim, Quality of Life, Self-esteem, Way of Life of the Muslim Religious, การดำเนินชีวิตตามหลักการศาสนา, การเห็นคุณค่าในตนเอง, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, มุสลิม, สัมพันธภาพในครอบครัว

Documents used the same keywords

Elderly (20)

Family Relationship (4)

Muslim (2)

Quality of Life (34)

Self-esteem (11)

Way of Life of the Muslim Religious (0)

การดำเนินชีวิตตามหลักการศาสนา (0)

การเห็นคุณค่าในตนเอง (14)

คุณภาพชีวิต (38)

ผู้สูงอายุ (48)

มุสลิม (1)

สัมพันธภาพในครอบครัว (4)

Documents written by authors'

สุลิต แวววรรณเจือ

นาถ พันธุมนาวิน

อิมรอน มะลูลีม

END (1691)