การหมักกากมันสำปะหลังโดยใช้ถังหมักแพคเบดแนวใหม่: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การหมักกากมันสำปะหลังโดยใช้ถังหมักแพคเบดแนวใหม่
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : จรัญ ฉัตรมานพ (ผู้เขียน), เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ (ประธานกรรมการ), ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ (กรรมการวิชาเอก), ไพศาล คงคาฉุยฉาย (กรรมการวิชาเอก)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

จรัญ ฉัตรมานพ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์

ไพศาล คงคาฉุยฉาย

END (2791)