การหมักกากมันสำปะหลังโดยใช้ถังหมักแพคเบดแนวใหม่: วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การหมักกากมันสำปะหลังโดยใช้ถังหมักแพคเบดแนวใหม่
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)
Authors : จรัญ ฉัตรมานพ (ผู้เขียน), เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ (ประธานกรรมการ), ไพศาล คงคาฉุยฉาย (กรรมการวิชาเอก), ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ (กรรมการวิชาเอก)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

จรัญ ฉัตรมานพ

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

ไพศาล คงคาฉุยฉาย

ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์

END (3913)