ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Fischerella ต่อการงอกของเมล็ด วัชพืชและพืชปลูก และการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Fischerella ต่อการงอกของเมล็ด วัชพืชและพืชปลูก และการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : วิชชยา ครองยุติ (ผู้เขียน), ศรีสม สุวรรณวงศ์ (ประธานกรรมการ), มาลี ณ นคร (กรรมการวิชาเอก), วิไล สันติโสภาศรี (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

วิชชยา ครองยุติ

ศรีสม สุวรรณวงศ์

มาลี ณ นคร

วิไล สันติโสภาศรี

END (1569)