การพัฒนาเครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนเรื่อง "บุคคลสำคัญของไทย" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : การพัฒนาเครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนเรื่อง "บุคคลสำคัญของไทย" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : วาสนา จิระไชยเขื่อนขันธ์ (ผู้เขียน), มธุรส จงชัยกิจ (ประธานกรรมการ), นาตยา ปิลันธนานนท์ (กรรมการวิชาเอก), ปฬาณี ฐิติวัฒนา (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

วาสนา จิระไชยเขื่อนขันธ์

มธุรส จงชัยกิจ

นาตยา ปิลันธนานนท์

ปฬาณี ฐิติวัฒนา

END (1537)