ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง"รูปสี่เหลี่ยม"ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง"รูปสี่เหลี่ยม"ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : นันทิพา กงวิไล (ผู้เขียน), ยุพิน พิพิธกุล (ประธานกรรมการ), สิริพร ทิพย์คง (กรรมการวิชาเอก), อรพรรณ ตันบรรจง (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

นันทิพา กงวิไล

ยุพิน พิพิธกุล

สิริพร ทิพย์คง

อรพรรณ ตันบรรจง

END (1559)