ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน ชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.) - KUforest แสดงผลด้วยภาษา อังกฤษ

World Item

Title : ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอน ชั้นเด็กเล็ก ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
Source : วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)
Authors : เกษรา พันธ์สุโภ (ผู้เขียน), สุภาพ ฉัตราภรณ์ (ประธานกรรมการ), กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์ (กรรมการวิชาเอก), นิภา ลิมป์สุรพงษ์ (กรรมการวิชารอง)
Keywords :

Documents used the same keywords

Documents written by authors'

เกษรา พันธ์สุโภ

สุภาพ ฉัตราภรณ์

กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

นิภา ลิมป์สุรพงษ์

END (1625)