Search Result of "water quality"

About 658 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, อาจารย์, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, อาจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมุกดา อุตรพงส์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, Imgนางกรรณิการ์ ปุรณะพรรค์, อาจารย์, Imgดร. ปีเตอร์ ฮอร์กินส์, Imgดร. วอง ยู-คอง, Imgดร. วิจารย์ สิมาฉายา, Imgดร. อาชีส ชาร์มา, Imgดร. เอียน ฟิชเชอร์, Imgน.ส. เจนจิดา จาดจุ้ย, Imgน.ส. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา, Imgน.ส. ยุวเรศ เวชกามา, Imgน.ส. สุพรรษา บำรุงพงศ์, Imgนาย กฤษณัส สุรกิตย์, Imgนาย กิตติพงศ์ ทองเชื้อ, Imgนาย คมสันต์ ไชโย, Imgนาย จรูญ พจน์สุนทร, Imgนาย เทอร์รี่ มาโลน, Imgนาย ธวัช ตันติธีรวิทย์, Imgนาย วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์, Imgนาย วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, Imgนาย สราวุธ จำรัสศรี, Imgนายบุญธรรม ศิริชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพน้ำใต้ดินในเมียนมาร์และการปรับปรุงด้วยวัสดุในท้องถิ่น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgZaw Linn Aung

แหล่งทุน:สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรววงต่างประเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, อาจารย์, Imgนายสหภพ ดอกแก้ว, Imgดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, อาจารย์, Imgนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่, Imgดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...