Search Result of "tissue culture"

About 478 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลัเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเคมเทรด และบริษัทกรีนเวิลด์ ออร์คิด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...